You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Настоящите Общи условия за разплащания с банкови карти чрез виртуален
ПОС терминал, наричани за краткост Общи условия или „ОУ”, уреждат отношенията
между "СХС"   , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК 201623251, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.„Братя
Миладинови” № 68 и електронен адрес: shsbooking.com, наричано за краткост "СХС"  
и
картодържатели – физически и юридически лица, наричани за краткост
„ПОТРЕБИТЕЛ“, възникващи с приемането на услуги чрез електронен виртуален ПОС
терминал през сайта на „"СХС"    - www.shsbooking
Настоящите „Общите условия” уреждат платежните отношения, правата и
отговорностите на "СХС"   и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
"СХС"   си запазва правото да променя настоящите Общи условия при промени
в местното законодателство, в правилата на Международните картови организации
или при други промени в регулативните изисквания.
Настоящите Общи условия са приети на .....................г
1. Дефиниции – по смисъла на тези Общи условия, изброените по-долу
думи и съкращения имат следното значение:

1.1. Виртуален ПОС – логическо устройство, дефинирано в картовата система
на банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през
Интернет сайт.
1.2. Блокиране на сума по карта (Отложена авторизация) – допълнителна
функционалност на виртуален ПОС терминал за ръчно въвеждане на картови данни
през клавиатурата на терминала и резервиране (блокиране) на сума по карта за 30-
дневен период, без осъществяване на финансова транзакция.
1.3. Брандове местни и международни карти, които могат да бъдат приемани
като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на виртуален
ПОС терминал:
Maestro, издадени от български банки и банки в чужбина;
Борика и други местни карти;
Visa, Visa Electron, VPAY, издадени от български банки и банки в чужбина;
MasterCard, издадени от български банки и банки в чужбина;
1.4. Тип платежни карти според функционалността и лицето, на което са
издадени, които се приемат на ПОС терминал:
Дебитни карти за физически лица с незабавен дебит;
Кредитни карти и карти с отложен дебит за физически лица;
Бизнес карти - дебитни и кредитни карти за юридически лица.
1.5. 3D Secure – система за идентификация на картодържател в реално време
при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална
сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:
Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard и Maestro;
Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – за карти с търговския знак на Борика.
1.6. МКО – Международни картови организации: Visa и MasterCard.
1.7. Борика-Банксервиз АД (БОБС) – е акционерно дружество, собственост на
Българска Народна Банка и търговските банки в страната, осигуряващо непрекъсната
работа на Оторизационен център – 24 часа, 7 дни седмично.
1.8. Оспорено плащане – процедура за възстановяване, изцяло или частично,
на определена сума, заплатена чрез трансакция с банкова карта.
1.9. Неправомерна транзакция или транзакция, извършена при условията на
„измама“ – е транзакция, съзнателно (преднамерено) извършена с карта или картови
данни, придобити по незаконен начин (изгубена, открадната, получена на базата на
фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с
присвоени картови данни. Такава транзакция е направена без знанието и съгласието
на автентичния картодържател и без неговото разрешение, като последният отказва
да признае разходите, свързани с нея.

2.Права и задължения на „"СХС"   ”
2.1. „"СХС"   ” се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови
карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др.
2.2. „"СХС"   ” чрез авторизационната систена на Борика-Банксервиз АД (БОБС),
има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на:
1) Невалидност на банковата карта;
2) Невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията;
3) Съмнение относно правомерността на операцията;
4) Неуспешно идентифициране (автентикация) на картодържателя за плащане на
виртуален ПОС терминал;
2.3. "СХС"   се задължава да възстанови по картата, заплатените от
ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, в случай на непредоставяне на поръчаните услуги, или в
противоречие с Общите условия на закупуването на резервация на помещения за
настаняване и изхранване .
2.4. "СХС"   се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието
на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че последният се е запознал и приема настоящите Общи
условия, преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката.
2.5. "СХС"   се задължава да не поставя изисквания ПОТРЕБИТЕЛЯ относно
минималната сума за покупка на услуги, или други такива, като условие за заплащане
с банкова карта.
2.6. "СХС"   се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към
цените на услугите в момента на покупка в зависимост от начина на плащане.
2.7. "СХС"   има право да изисква резервационна такса, такса обслужване,
сезонни такси и др. които се обявяват при извършване на процеса на резервиране.

3. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да избере плащане с банкова карта, при съгласие
на настоящите «Общи условия» и Общите условия на закупуването на резервация на
помещения за настаняване и изхранване .
3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да откаже резервация, платена с банкова карта.
3.3. В случай по т.3.2. сумата се възстановява по същата карта, с която е платена
резервацията.
3.4. Възстановяването на сумата е в срок от 10 /десет/ работни дни от заявката за
отказ.
3.5. Възстановената сума е в размер на платената сума намалена с неустойките ,
съгласно Общите условия на закупуването на резервация на помещения за
настаняване и изхранване.

4. Хронологическа и технологическа последователност при плащане с
банкови карти през виртуален ПОС терминал:

4.1. Избор на услуга по настаняване и изхранване и период на предоставянето и;
4.2. Въвеждане на данните на лицето/лицата, които ще ползват услугата;
4.3. Изпращане на заявка за резервация/плащане с банкови карти чрез виртуален
ПОС терминал;
4.4. Потвърждение на резервацията;
4.5. Потвърждаване на съгласие с «Общи условия за плащане с банкови карти чрез
виртуален ПОС терминал»;
4.6. Плащане с банкова карта чрез платежния портал на Борика-Банксервиз АД
(БОБС).

5. При анулация на резервация, платена с банкова карта чрез виртуален
ПОС терминал, всички разходи по възстановяване на сумата са за сметка на
ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходи за диспути, спорове и други.

6
.
6.1. "СХС"  изрично спазва условието за конфиденциалност.
6.2. Изключение по т.6.1. се допуска само при официално запитване от
компетентните органи в България и ЕС, съобразено със съответното
заканодателство.
6.3. При версия на «Общите условия» на друг език, меродавна е българската
версия. Всички други езикови версии имат изключително информативен характер.

До скорой встречи в Болгарии, Друзья!

Summer Home Services - мы предлагаем отдых на море или в горах в Болгарии для всей!

Этот сайт использует куки-файлы для того, чтобы нормально функционировать. О куки-файлы Понял!